Vàng
Thu Nhập
TênThu Nhập (Vàng)
Thu nhập cơ bản5
Chuỗi thắng/thua (streaks)1 - 3
PvP Thắng1
Lợi tức0 - 5
Ads here
Chuỗi Thắng/Thua (Streaks)
Chuỗi Thắng/thuaThu Nhập (Vàng)
1 -
2 + 1
3 + 1
4 + 2
5+ + 3
Lợi tức
Vàng tích trữThu Nhập (Vàng)
0 - 9-
10 - 191
20 - 292
30 - 393
40 - 494
50 +5