LMSS logo
Homepage
Profile
General
Analysis
Team Comps
Favorite
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!
DTCL.GG logo
Use Builder

VIEGO/ KARTHUS PENTAKILL

S
DTCL.GG logo
Hero Hex Core
Carry Champion

Hero Hex Core

Priority Hex Core

+
+
+

Alternative Hex Core

+
+
+

Carry Champion