Round
1
1: Đi chợ
2-4: Quái
2
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Người đá
3
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Bãi sói
4
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Bãi Chim
5
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Rồng
6
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Cua kì cục hoặc Rồng ngàn tuổi
7
1-3: Người chơi|4: Đi chợ|5-6: Người chơi
7: Rồng ngàn tuổi