Re-Roll

TỈ LỆ ROLL

Level
1 Vàng
(29 tướng)
(22 tướng)
(18 tướng)
(12 tướng)
(10 tướng)
1
100%
0
0
0
0
2
100%
0
0
0
0
3
75%
25%
0
0
0
4
55%
30%
15%
0
0
5
45%
33%
20%
2%
0
6
25%
40%
30%
5%
0
7
19%
30%
35%
15%
1%
8
15%
20%
35%
25%
5%
9
10%
15%
30%
30%
15%
Ads here