LMSS logo
Homepage
Profile
General
Analysis
Team Comps
Favorite
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!
Do cập nhật riot tagname nên tìm kiếm bạn hãy nhập cả tagname (ví dụ: tên#tag) . Mọi lỗi, đề xuất hãy liên hệ TftPlus!

Find meta team comps

All
All
item image8-bit
item imageBruiser
item imageBreakout
item imageMaestro
item imageCountry
item imageCrowd Diver
item imageMixmaster
item imageDazzler
item imageBig Shot
item imageEDM
item imageEdgelord
item imageEmo
item imageExecutioner
item imageMosher
item imageDisco
item imageGuardian
item imageHyperpop
item imageILLBEATS
item imageJazz
item imageK/DA
item imagePentakill
item imageHeartsteel
item imagePunk
item imageRapidfire
item imageSentinel
item imageSpellweaver
item imageSuperfan
item imageTrue Damage
item imageWildcard
S
A
B
Filter
Change tab